Victor Marketing Co., Ltd.
The Professional Distributor
  02-8029472-3
081-7321117

การจัดจำหน่าย

ช่องทางการจัดจำหน่าย

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ร้านค้าปลีก-ส่ง ทั่วทั้งประเทศ อาทิเช่น ร้านซุปเปอร์มาร์เก็ต, ร้านมินิมาร์ท คอนวิเนียนสโตร์ ร้านค้าปลีก ร้านสัตวแพทย์ ร้านขายผลิตภัณท์สุนัข (Pet Shop) ร้านเกษตร ร้านขายยา
  2. ซุปเปอร์สโตร์และซุปเปอร์มาร์เก็ต ต่างๆ อาทิเช่น แม็คโคร เทสโก้โลตัส บิ๊กซี ท๊อปส์ฟู้ด ฟู้ดแลนด์
  3. ห้างสรรพสินค้าต่างๆ เช่น เดอะมอลล์ ตั้งฮั่วเส็ง
  4. กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหรือลูกค้าเฉพาะเจาะจง อาทิเช่น โรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม และร้านอาหารใหญ่ ๆ
  5. กลุ่มลูกค้าเกษตรกรรม เช่น ร้านขายพืชเกษตร ร้านขายอาหารสัตว์
  6. หน่วยงานราชการ เช่น โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา
  7. กลุ่มลูกค้าพิเศษ เช่น กลุ่มลูกค้าที่นิยมการสั่งซื้อผ่านทาง Direct Mail หรือ Catalog หรือการจัดงาน Exhibitions หรืองานแสดงสินค้าต่างๆ