Victor Marketing Co., Ltd.
The Professional Distributor
  02-8029472-3
081-7321117

บริการของเรา

บริการด้านการตลาด

  1. บริษัทมีช่องทางการจัดการจำหน่ายสินค้าทั่วทั้งประเทศ ได้แก่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านค้าปลีก ร้านเกษตร ร้านเพ็ทช็อป และ ร้านขายยา เป็นต้น
  2. บริษัทมีการออกแบบการจัดรายการโปรโมชั่นของกลุ่มผลิตภัณฑ์ เพื่อกระตุ้นยอดขายอย่างสม่ำเสมอ
  3. บริษัทมีการบริการในด้านข้อมูลทางการตลาด ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์ราคาและส่วนลดของคู่แข่งรายเดือน และการวิเคราะห์ตลาดผู้บริโภคและกลยุทธ์ของคู่แข่ง เพื่อการวางแผน ตรวจสอบและประเมินผล
  4. การจัดเรียงสินค้าโดยพนักงานขายและพนักงานจัดเรียงสินค้า โดยมีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดจากผู้จัดการ

วัตถุประสงค์

  1. มีประสิทธิภาพในการกระจายสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกท่านด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม
  2. เพิ่มยอดขายและขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างความเป็นไปได้ในการขาย โดยการตั้งค่ากิจกรรมส่งเสริมการขาย
  4. การกระตุ้นให้เกิดการซื้อที่จุดของการซื้อโดยตัวแทนขายที่มีประสบการณ์และการแสดงการเก็บรักษาที่น่าสนใจ
  5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้ค้าปลีกและคู่ค้าทางธุรกิจ